O bobrze

   W pierwszej połowie XX wieku bobrowi europejskiemu (Castor fiber) na terenie Polski groziło całkowite wyginięcie. Na taki stan rzeczy wpłynęły między innymi zmiana siedlisk oraz wielowiekowa eksploatacja łowiecka. Bobry bowiem pozyskiwano dla cennego futra, mięsa, stroju bobrowego oraz strugów (zębów - siekaczy). Dzięki planowym i przemyślanym zabiegom, które realizowano w drugiej połowie minionego stulecia w ramach programu "Aktywna ochrona bobra europejskiego w Polsce", gatunek ten został uratowany. Jego wysoka i stale rosnąca liczebność wskazuje, że bobrowi europejskiemu ponowny niebezpieczny spadek liczebności na terenie Polski już nie zagraża.

   Początek XXI wieku przyniósł pierwsze sygnały sugerujące, że działalność bobrów zaczyna powodować straty w gospodarce rolnej, leśnej i rybackiej oraz innej działalności człowieka. Był i nadal jest to efekt stałego i intensywnego wzrostu liczebnego polskiej populacji tego pracowitego gryzonia. Wobec rosnącej ilości konfliktów na styku bóbr-człowiek coraz częściej zaczęto zadawać pytania na temat zasadności dalszej ochrony gatunku.

   Obecnie bóbr europejski podlega ochronie w większości krajów europejskich na podstawie dwóch aktów prawnych. Pierwszym jest konwencja berneńska (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263), gdzie bóbr umieszczony jest w III załączniku obejmującym chronione gatunki fauny. Zgodnie z art. 7 konwencji, strony powinny regulować przepisami wszelką eksploatację dzikiej fauny wymienionej w załączniku III, tak aby populacja nie była zagrożona. Drugim aktem prawa europejskiego jest dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory - Dyrektywa Siedliskowa. Bobra umieszczono tam w załączniku II określającym gatunki roślin i zwierząt będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony, jak również w załączniku V, gdzie ujęto gatunki zwierząt i roślin, których pozyskiwanie ze stanu dzikiego i eksploatacja jest możliwa, pod warunkiem, że populacja tych gatunków zostanie zachowana we właściwym stanie ochrony.

   W Polsce bóbr europejski (Castor fiber) objęty jest ochroną gatunkową częściową na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12.10.2011r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr. 237, poz. 1419).